program Ekoškola


Znovu jsme obhájili titul Ekoškola
Zástupci ZŠ T.G. Masaryka v Písku se zúčastnili konference „Ekoškola v akci“ konané v Národní technické knihovně v Praze.
Zde probíhaly pracovní dílny pro žáky a bylo možné zhlédnout prezentace jednotlivých škol zaměřené na environmentální tematiku (vztahující se k životnímu prostředí a postojům člověka ke svému okolí).
Vyvrcholením konference bylo předání mezinárodních titulů Ekoškola. Naše škola toto ocenění obdržela již potřetí v řadě. Uděleného ocenění, propůjčeného do roku 2015, si velmi vážíme a současně nás zavazuje a povzbuzuje k další činnosti na poli ochrany přírody a trvale udržitelného způsobu života.
                                                                            J. Kothánek - ředitel školy
                                                                            M. Bakalová – koordinátorka projektu


…zkušenosti z programu Ekoškola si nenecháváme jen pro sebe!

Naše škola, ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, pracuje v programu Ekoškola již šest let. V průběhu tohoto období byly naše aktivity v této oblasti již třikrát oceněny titulem Ekoškola – jednou v rámci ČR a dvakrát v mezinárodním měřítku. Letos se pokusíme titul obhájit. 
Do ekologické výchovy i ekologizace provozu školy se zapojují i naše mateřské školy, čímž jsou děti příznivě připraveny v aktivitách pokračovat po vstupu do první třídy a následně po celou dobu školní docházky. Naším cílem je, aby děti odcházely v devátém ročníku se základem ekologické gramotnosti, kterou nadále mohou rozvíjet s přibývajícím pocitem zodpovědnosti za své jednání, vůči svému okolí i vzhledem k budoucím generacím.
Za šest let naší práce jsme získali již řadu zkušeností, jak pracovat s tématy odpadu, energie, vody i prostředí, jaké aktivity zařazovat a ve spolupráci žáků, pedagogů i dalších zaměstnanců školy sledovat vývoj plynulé integrace ekologie do života školy. Rádi se inspirujeme i na jiných pracovištích, spolupracujeme s různými institucemi, centry ekologické výchovy i dalšími školami. Naše zkušenosti si nechceme nechat jen pro sebe a v tomto smyslu jsme nabídli spolupráci ZŠ J.K. Tyla v Písku, která v programu začala rovněž pracovat a pozvali jsme Ekotým k nám do školy… Děti si vzájemně sdělovaly své zkušenosti a čerpaly nápady.
Spolupráce s dalšími Ekoškolami, začínajícími i pokročilými, se rozvinula také prostřednictvím krajského koordinátora programu Ekoškola - CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic. Naše zkušenosti předává dál novým zájemcům a pod jeho záštitou proběhla v rámci workshopu u nás exkurze učitelů a žáků, členů Ekotýmů budoucích jihočeských Ekoškol.
V oblasti ekologické výchovy by neměl fungovat konkurenční boj škol, ale spolupráce a výměna zkušeností, která povede k dalšímu zintenzivnění chování dětí v zájmu udržitelného života na naší planetě.
                                                                            Mgr. Marta Bakalová
                                              koordinátorka programu Ekoškola na ZŠ T.G. Masaryka Písek

…podzim 2010 v Ekoškole

Běžné ekologické aktivity jsou již součástí života naší školy, takže probíhají průběžně a kontrolují je ekohlídky. Ekotým se schází pravidelně na schůzkách k plánování jedenkrát za dva měsíce. Tato setkání střídají tzv. „hrací“ schůzky, kam mohou přijít všichni, i když nejsou členy Ekotýmu a rádi si hrají, něco tvoří a jsou veselí… .
Některé akce jsou výjimečné. Například v listopadu proběhla na naší škole exkurze zástupců začínajících Ekoškol z Jihočeského kraje, kterou organizoval CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic. Připravili jsme si pro ně představení naší činnosti formou letáčků a
prezentace na PC, ale také jsme jim o všem povídali – členové Ekotýmu a žáci 9.ročníku ekologického semináře. Přichystali jsme i malé pohoštění. Trochu nás mrzelo, že jich nepřijelo více. Ale i tak u nás byli spokojeni a líbilo se jim. Rádi se podělíme o naše
zkušenosti i s ostatními. V ekologických aktivitách by měla fungovat spolupráce. 
V únoru a březnu nás čeká na škole opět ekologická analýza jako v roce 2008. Proběhne v jednotlivých třídách podle pokynů třídních učitelů v přiměřené formě k věku žáků. Její zpracování bude mimo jiné součástí další žádosti o titul Ekoškola, který budeme podávat na
počátku dubna.
Ekologické aktivity mají u nás již tradici v různých podobách v propojení s celým životem školy. Budeme rádi, když se na jejich organizaci bude podílet stále více žáků i učitelů a třeba i rodičů…PŘIJĎTE MEZI NÁS DO EKOTÝMU! Těšíme se na všechny, kterým není příroda i celé jejich okolí lhostejné!
16.1.2011                                          Marta Bakalová, koordinátor programu
                                                        Ondřej Jirman, předseda Ekotýmu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Ekoškola v období 2010 – 2011

V červnu 2009 získala naše škola, jak již bylo prezentováno, druhý mezinárodní titul Ekoškola na další dvouleté období. Stále pokračujeme v aktivitách programu, které se snažíme prohlubovat a zintenzivňovat. Ke čtyřem základním oblastem, tj. řešení třídění odpadu, hospodaření s vodou a energií a zlepšování prostředí školy, přibyla ještě oblast pátá týkající se dopravy. Na všech tématech pracujeme v rámci výchovně vzdělávacího procesu i v běžném provozu školy. Naší snahou je docílit u žáků přirozené pochopení ekologického chování jako běžné součásti jejich života. Program Ekoškola nám v tomto úsilí metodicky velmi pomáhá. V současné době je u nás velmi propojen s grantovým projektem „ Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek“ v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK (viz kapitola o projektu). Sám název projektu odhaluje jeho hlavní náplň a propojenost s programem Ekoškola. Díky finančním dotacím nám vytváří možnost budovat podmínky rozvoje ekologické gramotnosti žáků, která je jednou z priorit naší školy jako výsledek ekologického působení v procesu výchovy.
Celým životem školy prolíná environmentální výchova dnes už přirozenou cestou a stala se samozřejmostí… ne každý ovšem přijímá ihned určité postoje, a proto je potřeba stále opakovat, motivovat, připravovat nové činnosti,… za to vše patří dík nejen celému Ekotýmu školy, ale všem zaměstnancům, kteří se snaží být pozitivním příkladem a všem žákům, kteří již pochopili principy udržitelného rozvoje života samozřejmě způsobem odpovídajícím jejich věku.
Odměnou a zároveň novým poznáním pro některé žáky byl například v říjnu 2009 týdenní pobyt v Novohradských horách jako součást dlouhodobého projektu “Poznáváme náš kraj a jeho přírodní zajímavosti“, jehož dílčí projekty byly často dofinancovány dotacemi KÚ Jihočeského kraje. Výjezdy žáků do přírody otevírají obzor pro pochopení určitých momentů, které vyžaduje ekologické chování člověka a vytváří upřímný vztah k přírodě a svému okolí vůbec. Spolupráce žáků i učitelů při aktivitách vede k rozvoji kladných vztahů, komunikace a schopnosti týmové práce v celé své šíři.
Po šestiletém zapojení v programu Ekoškola jsme poznali jeho široký záběr kladného vlivu na rozvoj osobnosti žáků i vzájemných vztahů mezi nimi, ale i mezi učiteli a žáky i učiteli navzájem.

… a co nás letos čeká?
- V období října se zúčastníme akce, jejímž cílem je světový rekord v počtu znaků měst vytvořených z odpadových materiálů.
- Dokončíme novou výtvarnou podobu ekokodexu v podobě pavučiny, která vzešla z loňské soutěže.
- Provedeme opět ekologickou analýzu - tedy jaký je stav na naší škole a srovnáme s výsledky před dvěma lety.
- Budeme se opět účastnit dopravních akcí a soutěží. V rámci dopravy se pokusíme o malý průzkum počtu zvířat uhynulých pod koly dopravních prostředků v určitém období.
- Zaměříme se také na 100. výročí založení naší školy.
- Díky projektu OP VK budeme opět pracovat na tvorbě školní zahrady, vyjíždět na přírodně, kulturně i historicky zajímavá místa a obohatíme naši environmentální knihovnu o další kvalitní odbornou literaturu.
- Opět budou probíhat tradiční projektové dny.
- A další akce a aktivity ….
…a hlavně každý měsíc probíhá schůzka Ekotýmu, na které plánujeme aktivity, nebo si „hrajeme “… !!
To, že celý program na škole funguje, výsledek naší práce, je pro nás odměnou, ale ocenění na mezinárodním poli odbornou porotou a případným titulem Ekoškola 2011 bude pro nás vrcholem uznání!

24.9.2010                                                   Mgr. Marta Bakalová
                                                      koordinátorka EVVO a programu Ekoškola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž o novou výtvarnou podobu Ekokodexu

Na poslední schůzce Ekotýmu školy 12.5. byla vyhodnocena soutěž o novou výtvarnou podobu Ekokodexu, která probíhala od ledna do dubna 2010. Soutěže se zúčastnilo bohužel pouze několik tříd – 6.A, 6.B, 7.B, 9.B a 9.C, některé i více pracemi.
Mezi velmi pěknými návrhy zvítězil nápad Veroniky Šťastné ze 7.B v podobě pavučiny s pavoučky, v nichž budou texty Ekokodexu. Třída bude samozřejmě odměněna v závěru roku.
Děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na setkání při dalších projektových aktivitách programu Ekoškola.
Ondřej Jirman, předseda Ekotýmu a Marta Bakalová, koordinátor programu Ekoškola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. 2010

O programu Ekoškola na ZŠ T.G.Masaryka Písek

Titul Ekoškola v rámci České republiky jsme získali poprvé v roce 2005. V dalších dvou letech jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola. Mezinárodní titul Ekoškola jsme získali v roce 2007 a v roce 2009 obhájili. Pracovali jsme na sedmi povinných krocích projektu, ale zároveň probíhala na škole řada akcí rozvíjejících vztah žáků k přírodě a prohlubujících ekologickou gramotnost. K povinným aktivitám patří např. činnost Ekotýmu na škole, vytvoření Ekokodexu, stále se zdokonalující třídění odpadů, používání ekologických čistících prostředků, šetření vodou a energií, ekologický audit školy prováděný žáky ve spolupráci se všemi zaměstnanci školy…atd.… postupná ekologizace provozu školy. Ekologická výchova prolíná běžnou výukou ve všech předmětech. Zaměřen přímo na ekologii je povinně volitelný Ekologický seminář. Na škole probíhají projektové dny zaměřené rovněž na rozvoj ekologické gramotnosti žáků a EVVO. Finance se snažíme pro tyto aktivity získávat z různých operačních programů ve formě grantů a dotací.
Pro žáky organizujeme ve spolupráci se SEV různé exkurze do přírody, pobytové akce, které jsou většinou součástí krátkodobějších projektů. Všechny ale probíhají ve smyslu programu Ekoškola. Tedy společným základem je vytvoření kladného vztahu dětí k přírodě, k pochopení ochrany přírody, tedy k podpoře vlastního ekologického jednání a chování.
Od roku 2005 probíhaly průběžně různé projekty většinou celoškolní, popř. ročníkové…
např. Člověk a zvířata …s výjezdy do ZOO, Žijeme spolu… o vzájemných vztazích mezi všemi živými tvory na Zemi, CHKO jižních Čech očima žáků ZŠ TGM Písek… s exkurzemi do jednotlivých oblastí, Zajímavosti Písecka a okolí očima žáků ZŠ TGM Písek …s návštěvou lokalit, Písecké instituce a životní prostředí …ve spolupráci s různými organizacemi a firmami ve městě a poslední zrealizovaný projekt Novohradské hory očima žáků ZŠ TGM Písek…ve spolupráci s CGEV Cassiopeia a pobytem dětí přímo v oblasti.Všechny aktivity, získané informace…atd. jsou zpracované žáky za intenzivní podpory učitelů do výstupů a vystavené v prostorách školy, prezentované ve školním časopise a místním tisku. Tři z těchto projektů byly spolufinancovány krajem v rámci grantových dotací. 
V současné době se oblast EVVO bude rozvíjet pomocí získané podpory evropských fondů z programu OP VK, což je téměř tříletý projekt pod názvem „ Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM Písek“, v rámci kterého se budou opět konat výjezdy žáků na přírodně zajímavá místa, upravovat školní zahrada, vzdělávat učitelé v oblasti nových metod a forem práce v EVVO…aj.
Vždy v dalších letech se jednak prohlubují již rozjeté aktivity a nastavují se nové oblasti podle zadání, možností a inspirace…
V současné době se orientujeme i na spolupráci s ostatními jihočeskými ekoškolami a to i těmi, které sice ještě titul nemají, ale do programu jsou zapojeni. Výměna zkušeností mezi ekotýmy škol, vzájemné kontakty a komunikace mezi dětmi jsou velkým přínosem pro jejich budoucí život nejen v oblasti ekologické gramotnosti, ale i při tvorbě jejich morálních hodnot.

                       Marta Bakalová, koordinátor EVVO a programu Ekoškola na ZŠ TGM Písek

Obhájci titulu Ekoškola na setkání se zastupiteli města

Na pondělí 26.10. byli všichni z naší školy, kdo se nejvíce podíleli na obhájení titulu Ekoškola 2009, pozváni na setkání s panem starostou a dalšími členy zastupitelstva. Před desátou hodinou jsme se tedy my žáci společně s panem ředitelem J.Kothánkem a paní učitelkami M. Bakalovou a M.Smolovou jako zástupci Ekotýmu ZŠ T.G.Masaryka vydali na radnici.. Byli jsme srdečně přivítáni panem starostou ing. M Sládkem a paní místostarostkou Mgr.H.Rambousovou. Povídali jsme si o našich projektových aktivitách, přičemž byla oceněna naše práce v oblasti ekologie a diskutována i případná pomoc škole ze strany města. Všechny děti dostaly drobné dárky a pro školu pan ředitel odnesl jako poděkování knihu. Nakonec jsme se společně členové Ekotýmu s panem starostou a paní místostarostkou vyfotografovali. 
                                                                      Karolína Holková, 9.B, členka Ekotýmu školy

      Navštívili jsme v projektu „Poznáváme náš kraj a jeho přírodní krásy a zajímavosti“ tentokrát Novohradské hory...

Celá exkurze se konala 5. - 9.10.2009. Odjížděli jsme od naší základní školy T.G.Masaryka v pondělí 5.10. v 8:00 hodin na pobytovou základnu Dálava u Benešova nad Černou v Novohradských horách, se kterými jsme se museli před výjezdem všichni teoreticky seznámit při zpracování projektové práce. ...a co jsme celých pět dní dělali? Bylo toho moc a nenudily jsme se, tak alespoň malé seznámení s programem....
Po příjezdu a prvním pochodu na základnu jsme se ubytovali ve starších dřevěných srubech a seznámili se z provozem. Tomáš Smrž, naše odborné vedení z CEGV Cassiopeia z Českých Budějovic, nás rozdělil do skupin a paní učitelky zahájily celopobytovou hru. Už odpoledne nás čekal první výlet. Tento výlet se týkal pouze okolí základny. Dostávaly jsme tady nejrůznější úkoly a otázky, na které museli odpovídat nejen starší, ale také mladší účastníci exkurze. 
V úterý jsme se vydali do vlastních Novohradských hor. Tady jsme absolvovali túru přes Kuní a Kraví horu a dále do Horní Stropnice,odkud jsme se svezli autobusem, neboť už jsme byli pěkně unaveni. Večer jsme s paní učitelkami Martou Bakalovou a Martinou Smolovou hráli velice zábavné hry a potom jsme všichni znavení zalezli do spacáků.
Třetí den byla v programu naučná stezka údolím říčky Černé. Ráno se vyrazilo na autobus, který nás popovezl do Blanska u Kaplice a okolo Černé jsme se vraceli zpět na základnu. Večer jsme strávili sezením u ohně, zpíváním písniček, hraním na kytaru a opékáním špekáčků. 
Čtvrtek se nám velice zamlouval. Byl to výlet do Nových Hradů, kde jsme prošli zámecký park, ve kterém byl připravený program s „pokladem“, viděli výstavu na zámku, navštívili Tereziino údolí a naučnou stezku Sokolí hnízdo. 
Poslední den se zakončila celopobytová hra. Zabalili jsme si věci a došli na místo, kam pro nás přijel pan Novotný autobusem a odvezl nás domů.
Po návratu do školy jsme při schůzce Ekotýmu zpracovali naše získané poznatky do projektových prací, které jsou vystaveny pro vás v koridoru školy.
Mně osobně se tato exkurze velice líbila.Vlastně si myslím, že spokojeni byli všichni. Nejvíce se mi líbily procházky a také vzájemné vztahy starších a mladších žáků. Také při večerech strávených s paní učitelkami hraním zábavných her, hrou na kytaru a zpíváním se poznáváme všichni tak trochu jinak ... Těšíme se na další poznávání nejen přírody, ale i nových kamarádů.
                                                                  Tamara Houdková, 7.A, účastnice pobytu

......... projevily se i umělecké sklony ....... 

K+K hory
Říci si jdeme na horu Kraví,                                     A pak dále Hela, Kačka,
to nás tedy hodně baví.                                           na cestě je stále značka.

Pak nás čeká hora Kuní,                                          Všichni už jsme velmi mokří,
zvířátka se krásně sluní.                                          Proto báseň právě končí.

V naší partě Rosťa, Daník
řekli nám hned – máme hladík!                 Družstvo JAVORY, Novohradské hory, říjen 2009

Září 2009

„Výpravy za poznáním“ se žáky ZŠ T.G. Masaryka Písek

Další exkurzi z cyklu „Výpravy za poznáním“ tentokrát do firmy Ecomodula, která vyrábí dřevěné stavby nové generace, připravil s finanční podporou města pro nás, žáky ekoškoly - ZŠ T.G.Masaryka Písek- ing. J. Pospíšil z komise životního prostředí rady města Písku a zastupující Společnost pro dobré soužití. Za velmi zasvěcený výklad o produktech firmy a celé výrobě děkujeme jejímu zástupci panu Sopkovi. Na cestě za poznáním jsme se seznámili i s činností fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně a s výstavbou další sluneční elektrárny v obci Čížová, jejíž výhodou budou otočné rampy pro solární panely. Téma alternativních zdrojů energie bylo doplněno i informacemi z historie Čížové, kdy jsme navštívili vyhlídku sv.Jakub nad obcí a dověděli se o historii této dominanty vesnice i krajiny.
Všechny exkurze tohoto projektu nám přináší informace nejen o zdrojích energie, které šetří životní prostředí a naši Zemi, ale také poznáváme kulturní a historické zajímavosti a jejich propojení s novými moderními technologiemi současného života. Těšíme se na další spolupráci a zajímavé výpravy.
                                                     Marie Dovoleová 9. C, Marta Bakalová kordinátor EVVO

 

ZŠ T. G. Masaryka
má opět mezinárodní titul !

V letošním roce podala Základní škola T.G. Masaryka žádost o obnovení mezinárodního titulu Ekoškola, udělovaného v České republice ekologickým Sdružením Tereza.
Žádost obsahuje veškerou dokumentaci o environmentálních aktivitách, které v rámci výchovně vzdělávacího procesu na škole probíhají a rovněž tak popis postupné ekologizace provozu školy. Po prostudování materiálů provedli pracovníci Sdružení Tereza na škole 6. května 2009 ekologický audit, při němž si všechna fakta ověřili a zkontrolovali výsledky práce v ekologickém programu, který je poměrně náročný a především dlouhodobý.
Výsledek auditu byl pro školu velmi příjemný. Obhájila na další dva roky mezinárodní titul Ekoškola!
Oficiálně titul obdrží zástupci školy 24.června 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti zástupců Sdružení Tereza, Ministerstva ŽP ČR, MŠMT ČR a dalších partnerů programu.
Poděkování za výše uvedený úspěch patří zejména členům Ekotýmu, který tvoří aktivní žáci, zaměstnanci školy i zástupci města. Ekotým vedou Mgr.Marta Bakalová a Mgr. Martina Smolová. Poděkování též patří všem žákům a zaměstnancům školy, kteří svým jednáním a činností pomáhali a pomáhají k rozvoji environmentálního cítění nejen na škole, ale v celém rozsahu svého působení.

                                                                                Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy

Co je program Ekoškola?

Projekt EKOŠKOLA ( Eco-Schools ) spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci školy. Environmentalistika zahrnuje všechny oblasti života člověka ve vztahu k životnímu prostředí tak, aby jeho život byl důstojný a svobodný s přihlédnutím k co nejmenším nárokům na naši planetu. Pojem je tedy třeba chápat nejen v rozsahu vzájemných vztahů organismů a prostředí, ale především v působení člověka na celé své okolí včetně jeho samého, tedy i vzájemných lidských vztahů a práv.
Ekoškola je projekt dlouhodobý, flexibilní, mezinárodně uznávaný, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul EKOŠKOLA. Mezinárodním koordinátorem programu Ekoškola (Eco-schools) je Nadace pro environmentální vzdělávání - FEE (Foundation for environmental education). V současnosti jsou do projektu zapojeny školy ze 45 zemí celého světa. Další informace k projektu pak zájemce nalezne na internetových stránkách www.eco-schools.org, www.fee-international.org, www.ekoskola.cz.
Národním koordinátorem projektu Ekoškola v České republice je ekologické Sdružení Tereza (www.terezanet.cz). V současnosti je do programu v republice zapojeno 208 škol, z toho 44 škol již získalo alespoň jednou titul. Projekt je v ČR spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

… a jak vypadá projekt Ekoškola přímo na ZŠ T.G. Masaryka v Písku?
Do programu Ekoškola v rámci České republiky se naše škola zapojila ve školním roce 2004/05. Ve stejném roce jsme získali titul Ekoškola 2005. V dalších letech jsme pokračovali v rozjetém projektu již na mezinárodní úrovni.
Po celou dobu rozvíjíme a prohlubujeme započaté aktivity a vytváříme další možnosti zařazení ekologie do výuky a života naší školy. Za tím účelem vznikl na škole ekotým složený z žáků, učitelů, provozních zaměstnanců, rodičů a zástupců města. Tento tým se pravidelně schází jedenkrát měsíčně, spolupracuje však soustavně. Úkolem ekotýmu je aktivně se podílet na tvorbě plánu ekologických aktivit a zároveň monitorovat plnění vytčených cílů. Jedním z nich je i chování žáků a zaměstnanců školy podle zásad EKOKODEXU školy, který si žáci sami se svými učiteli vytvořili a později aktualizovali. V současné době je snaha ekotým více propojit s žákovským parlamentem školy.
Škola se snaží o důsledné třídění odpadu a to i hliníkového. Máme snahu šetřit vodu i energii, k čemuž značně přispěje postupná rekonstrukce historické budovy školy. Soustavně se pracuje na zlepšování vnitřního prostředí školy, v rámci možností podle představ žáků. V dlouhodobém plánu máme i vybudování školní zahrady s environmentálními prvky. Podílíme se i na různých charitativních sbírkových akcích. Do jednotlivých aktivit v rámci EVVO ( Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zapojujeme i naše mateřské školy.
Ekologické chování žáků podporujeme účastí na tématických exkurzích a vycházkách (např. v solární či malé vodní elektrárně, v chráněných územích, v záchranných stanicích apod.). Na některé z nich jsme získali finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. Často jsou exkurze součástí krátkodobých ekologicky zaměřených projektů, o nichž se můžete více dozvědět na našich webových stránkách www.zstgmpisek.cz. 
Na škole se pravidelně konají projektové dny a je možné navštěvovat povinně volitelný předmět - ekologický seminář. Ekologie prolíná v podobě průřezových témat i do ostatních vyučovaných předmětů.
Ekoškola jako vzdělávací a výchovný program nabízí způsoby, jak témata environmentální výchovy, která jsou součástí školního vzdělávacího programu naší školy s motivačním názvem „Chceme a dokážeme“, uchopit v praxi a použít je při každodenním fungování školy. Projekt významně umožňuje užší spolupráci žáků, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Současně i spolupráci školy s rodiči, úřady, institucemi a veřejností vůbec.

                                                                               Mgr. Marta Bakalová,
                                                           koordinátorka programu Ekoškola ZŠ T.G.Masaryka

26.11. 2008

Workshop k programu Ekoškola

Setkání zástupců škol zapojených v programu Ekoškola, které proběhlo v Praze v ZŠ Na Chmelnici, se zúčastnily spolu se mnou i dvě dětské členky Ekotýmu Linda Tranová ze 7.C a Karolína Holková z 8.B. O svých dojmech z návštěvy jedné z pražských Ekoškol a o nově získaných nápadech z činnosti dívky pohovoří na prosincové schůzce Ekotýmu. Určitě nás budou inspirovat k novým ekologickým aktivitám. „Dospěláci“ si na workshopu vyměňovali zkušenosti nejen z povedených akcí, ale také řešili problémy, které s sebou práce v takto rozsáhlém projektu přináší .
                                                                                           Marta Bakalová
8. 12. 2008                                                                Koordinátorka programu Ekoškola

                                                                                                              15. 9. 2008

Program Ekoškola ve školním roce 2008 – 09

V letošním školním roce navazujeme na aktivity uplynulého období. Zaměřujeme se na důslednost v třídění odpadu, které se letos rozšířilo o nesoutěžní běžné třídění hliníku? Rovněž je škola zapojena do soutěže ve sběru suchých baterií, kterou vyhlásil MÚ Písek – referát ŽP. Řada aktivit ( v rámci exkurzí, projektových dnů – podzim, jaro, projektových prací ve výuce, ve vlastní výuce i výuce povinně volitelného ekologického semináře ) v průběhu roku povede žáky k informacím o energiích, vodě v souvislosti se spotřebou a šetřením. Stále se snažíme o zlepšování prostředí školy tak, jak nám dovolí finanční možnosti. 
Prostředky se snažíme získávat stejně jako v minulých letech i z operačních programů. V loňském roce jsme např. za finanční podpory KÚ v Českých Budějovicích uskutečnili projekt Zajímavosti Písecka a okolí očima žáků ZŠ T. G. Masaryka, z jehož fotodokumentace vznikl v malém nákladu kalendář pro rok 2009.
Na jaře 2009 po uplynutí dvouletého období budeme opět žádat o titul Ekoškola. Uděláme vše pro to, abychom přítomnost vlajky a certifikátu a užívání loga Ekoškoly obhájili. Vždyť činnosti, které jsou právě podmínkou tohoto prestižního označení, jsou u nás ve škole již běžnou součástí života. Doufejme, že čím dál více dětí i rodičů si bude uvědomovat důležitost ochrany naší planety a hlavně tu skutečnost, že každý může podle svých možností přiložit ruku k dílu i maličkostmi – přece název našeho ŠVP říká „CHCEME A DOKÁŽEME“!
Určitě chtějí a svou činností dokazují, že to jde, žáci i dospěláci, kteří jsou členy Ekotýmu školy. Odstupujícím ochotným deváťačkám v čele s Ivanou Strakovou děkujeme za obrovský kus práce v programu Ekoškola v minulých letech. Novým předsedou byl zvolen Michal Jirman z 9.A a také se objevují noví členové. Tým je otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit. 
Přijďte mezi nás! Vždyť, když budeme chtít, tak ve spolupráci hodně dokážeme!

Seznam členů Ekotýmu ZŠ T. G. Masaryka, Písek 2008- 2009 ( k datu 14. 1. 2009)
Mgr.Jiří Kothánek , řed. školy 
Mgr. Marta Bakalová, koordinátor EVVO II.st. 
Mgr. Martina Smolová, koordinátor EVVO I. st.
Mgr. Marie Kohoutová, uč. I. st.
Šárka Venclíková, vychovatelka ŠD
pí Vlasta Jirmanová, vedoucí školní jídelny a zástupce rodičů
Ing. Šatra, MÚ – vedoucí odboru ŽP
Zdeněk Ciboch – školník
Naděžda Hovorková – učitelka 3.MŠ
Romana Kotrbatá – INKANO Písek o.s.
Mgr. Pavel Kolář, uč. II.st.

Žáci školy :
 Eliška Kafková 5.C
Michal Jirman 9.A
Ondřej Jirman 7.B
Tomáš Kvasnička 7.B
Linda Tranová 7.C
Štěpánka Lidová 6.B
Kateřina Mullerová 6.B
Matěj Liner 7.B 
Arnošt Motyčka 9.A
Michal Guida 9.A
Karolína Holková 8.B
Nikola Samcová 4.B
Irena Skalová 4.B
Marta Slaninková 4.B
Veronika Šťastná 6. B
Karolína Veithová 6. B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOLOGIE A LIDSKÁ PRÁVA

17. – 19. 3. 2008 proběhla v Písku v novém kulturním stánku Sladovna projekce filmů „ JEDEN SVĚT 2008“ , kterou zorganizovala nadace „ Člověk v tísni “. 
Několik filmů, jež spojovalo téma lidského bezpráví a bezohlednosti k naší planetě, zhlédli žáci ZŠ T.G. Masaryka Písek. Zaměření celého tohoto projektu velmi zasahuje problémy současného světa, které často nikdo nevnímá anebo raději nechce vnímat. Naše poděkování patří organizátorům za možnost zúčastnit se přímo v našem městě jedinečné přehlídky filmů, kterou, jak doufáme, zhlédlo co nejvíce lidí a ti nezůstanou k těmto problémům lhostejní.
Jak tyto filmy pochopily děti, nejlépe dokladuje zamyšlení žákyně sedmého ročníku Romany Deverové:

Poutavý festival o lidských právech vypráví bohužel většinou také o jejich porušování.
Film o městě v Grónsku vypráví o dívce, která zde bydlí, a popisuje život na ostrově a mimo jiné se zmíní i o tom, že se tady jedí hlavně tuleni. Tuleň se živí převážně rybami a pak ho snědí lidé . Avšak donedávna čistá a neporušená země se díky odpadu z Ameriky, který je vypouštěn do okolních moří, doslova před očima mění v jedovaté, zasažené prostředí, ve kterém si dávejte pozor, abyste nesnědli tuleně, protože požitím ryby, která má v sobě zmíněný odpad, je automaticky otráven i tuleň a pak je to nebezpečné i pro člověka.
Avšak podstata věci je otřesná a děje se bohužel v řadě zemí… Proč by tito lidé měli žít ve znečištění, které si neudělali? Když se kamarádka této dívky chtěla jet podívat do své rodné vesnice, musela na část cesty použít loď, což však dříve nebylo nutné, neboť mohla celou cestu jet na saních. Teď ale díky tání ledovců už nemůže. JAK TO BUDE DÁL…? 
Jiný film tohoto festivalu je kreslený,ze zvířecího života,ale dokonale odráží situace v lidské společnosti. Zvíře-žirafa se v obrovském horku chce napít, jde tedy ke kohoutku a otočí s ním, aby si vodu napustila. DO TÉTO CHVÍLE NIC ZVLÁŠTNÍHO, ŽE? Jenomže příběh pokračuje a dosti drsně: z kohoutku, kde vždy voda tekla, teď nejde ani kapička. Ale náhle si žirafa všimne potrubí vedle sebe, zarazí do něj tedy kohoutek a zkouší otočit. A co se nestane? Z kohoutku vytryskne silný proud vody. Říkáte si: „Dobře, tak se napila a je po problému?“ Opak je pravdou. Ukazuje na to smutný pohled do domu na konci zmíněného potrubí: bazén plný vody, vodotrysky, fontány atd. A to vše z vody všech ukradené z okolí!!!
Tito chytráci totiž svedli všechnu vodu pro ostatní do jednoho SVÉHO potrubí a teď si s ní dělají bůhvíjaké radovánky, zatímco zvířatům, která tím pádem nemají co pít, se z žízně dělají hvězdičky před očima. … KOHO BY TO ZAJÍMALO…? Ale zpět. Ve chvíli, kdy tito tvorové zjistí, že jim někdo trošku vody upustil, vyrazí z paláce auto, které žirafu sebere, hodí na letiště s letenkou: JINAM ! AHOJ! Ale nevadí, statečná žirafa se tedy sebere, odletí a na místě přistání se ubytuje a hledá si práci. Brala by vše, ale nikde ji nechtějí. Nakonec však práci dostane jen kvůli tomu, že měla hlad a tedy okousala všechny keře, které se jinak musely na žebřících pracně stříhat. Žirafa se dá dohromady ještě s jedním psem zahradníkem a jsou moc dobří, lidé za nimi jezdí z dalekých míst, aby jim také upravili zahradu. Žirafa se v této zemi usadí, vydělá si peníze, je spokojená. Avšak dělá KONKURENCI ostatním podobným firmám a v tom asi bude kámen úrazu. Proto jí na žádost o azyl přijde z nepochopitelných a světu utajených důvodů odpověď: „Azyl neudělen“. ZVLÁŠTNÍ, ŽE? NEPOHODLNÉHO ŽIVÉHO TVORA SE PROSTĚ ZBAVÍME…? Chudáka žirafu si přehazovalo mnoho a mnoho zemí. Tak to na světě chodí. Lidé často tyto situace přehlížejí…
V dalším z filmů projektu „Jeden svět 2008“ vypráví malá holčička, která přežila vlnu TSUNAMI. Byla tehdy i s rodiči na dovolené, když vlna přišla. Měla tak obrovskou smůlu, že zůstala pod vodou, ale i obrovské štěstí, že ji z vody vytáhl rodinný přítel. Nakonec se se svou rodinou šťastně shledala: VŠICHNI PŘEŽILI. Ale bylo tam i mnoho jiných lidí i rodin, kteří takové štěstí neměli. Holčička si začíná uvědomovat, co pro ni vlastně rodina a život znamenají: MOC, MOC, MOC, MOC…… VŠECHNO!!! Muselo být otřesné vidět takové množství nešťastných lidí, kteří často přišli o své nejbližší nebo i o celou rodinu. Dívenka to zvládla, přesto je touto zkušeností zasažena na celý život. 
Poslední film festivalu, který jsme viděli, vypráví o životě v rozvojových zemích s nepříznivými přírodními podmínkami. Film nesoucí název „Shit and Chicks“ ukazuje člověka, který sbírá bůvolí trus, dává ho do nádob, do nichž ještě předtím doslova „naprskal“ vodu, aby tak vytvořil jakousi termosku, ve které se líhne hmyz. Larvami pak krmil své slepice. Bylo vidět, jak je tamní krajina neskutečně vyprahlá. A tak tedy není divu, že muž dělal tak opatrné pohyby. Ale toto krmení své opodstatnění nepochybně má. Nejen že je pro zvířata velmi výživné, také je i mnohem ekologičtější jeho výroba. Když se nad tím důkladně zamyslíte, musíte s naprostou určitostí dojít ke stejnému poznatku jako já. Přece když na toto krmení použijeme jen své „síly“a přirozenou technologii, nemůžeme prostředí nijak poškodit! ALE TO BYCHOM SI TO SAMOZŘEJMĚ MUSELI NEJDŘÍV UVĚDOMIT!!!! Naše krmení průmyslově vyrobené v továrnách je naprosto neekologické, neboť při něm musí vznikat velké množství znečištění a spotřebuje se mnoho uměle vyrobené energie. A TO SE, PROSÍM, V TOVÁRNÁCH VYRÁBÍ ÚPLNĚ VŠE… 
To je tedy shrnutí festivalu „Jeden svět 2008“mýma očima. Myslím si, že situace na Zemi není vůbec ideální a naprosto jistě: MÁME STÁLE A NA MNOHO LET DO BUDOUCNA DOST CO ZLEPŠOVAT V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV I EKOLOGIE………!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr víček z pet lahví
Výzva všem, kdo chtějí pomáhat

Zapojili jsme se do sběru víček z PET lahví a pomohli tím k nákupu invalidního vozíku pro nemocného klienta ústavu v Blatné. Na jeden vozík je potřeba obrovského množství víček, a proto jsme museli spojit naše síly s ostatními školami a institucemi. 
Akci zorganizovala ZŠ J. K.Tyla v Písku. Během tří měsíců se jen naší škole podařilo do akce přispět 237 kg plastových víček.
Vedení ZŠ J. K. Tyla nás požádalo o pokračující spolupráci v této oblasti. Budou hledat další možnost pomoci handicapovaným spoluobčanům.
Rádi pomůžeme!!

Ekotým ZŠ T. G. Masaryka vyhlašuje

Soutěž ve sběru hliníkového odpadu

Časový rozsah: říjen 2007 – květen 2008

Hliníkový odpad od nás bude vykupovat firma z Chrástu u Plzně. V současnosti asi 23,- Kč za 1 kg. Nejvyšší zhodnocení bude, bude-li odpad roztříděn, jak je uvedeno níže. Soutěžit budou opět třídní kolektivy.
Hlavní cena pro třídu, která odevzdá největší množství tříděného hliníkového sběru, bude jednodenní akce mimo školu navíc po dohodě s třídním učitelem s finančním příspěvkem ze sběrové akce ( podle toho, kolik vyděláme sběrem).

Co a jak sbírat? 
odděleně 
- hliníková víčka od jogurtů, paštik, smetany …
( Když je zmáčknete, drží tvar. Pokud se opět svévolně rozloží, je to plast. )
- alobalová folie – alobal k použ.v kuchyni, od čokolád, od sýrů …
- plechovky od nápojů
-ostatní hliníkový odpad – nádoby od některých paštik, části nádob, staré hliníkové příbory apod.
Na obale bývá značka ALU popř.číslo 41. Odpad nesmí být příliš znečištěn!!!.

Zvážené ( bude se kontrolovat !). Váha, druh odpadu, jméno a třída na obale !

Kdy donést? Vždy první úterý v měsíci ( od 1.listopadu 2007 )

Kam donést? Prostor vedle hlavního vstupu do staré budovy. ( jako se vybíraly žaludy)

Projekt EKOŠKOLA ( Eco-Schools )

spojuje environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci školy. Tento vzdělávací projekt nabízí způsoby, jak témata environmentální výchovy, která jsou součástí školního vzdělávacího programu, uchopit v praxi a použít je při každodenním fungování naší školy. Projekt významně umožňuje užší spolupráci žáků, učitelů a vedení školy, ale i spolupráci školy s místní komunitou ( rodiče, úřady, firmy,… ). Ekoškola je projekt dlouhodobý, flexibilní, mezinárodně uznávaný, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul EKOŠKOLA.

V současnosti jsou do projektu zapojeny školy ze 37 zemí Evropy, ale i Afriky, Jižní Ameriky Asie a Oceánie.

Další informace k projektu www.eco-schools.org.
Národním koordinátorem projektu Ekoškola v České republice je sdružení Tereza www.terezanet.cz.

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Ekoškola u nás…
 Do  projektu Ekoškola v rámci České republiky se naše škola zapojila v roce 2004 / 05, kdy jsme také získali titul Ekoškola 2005. V dalších letech pokračujeme v rozjetém projektu již na mezinárodní úrovni. Rozvíjíme a prohlubujeme již započaté aktivity a vytváříme další možnosti zařazení ekologie do výuky a života školy vůbec.
Za tím účelem vznikl na škole ekotým složený z žáků, učitelů, provozních zaměstnanců, rodičů a zástupce odboru ŽP MÚ. Jeho úkolem je aktivně se podílet na tvorbě plánu ekologických aktivit a zároveň monitorovat plnění vytčených cílů. Jedním z nich je i chování žáků a zaměstnanců školy podle zásad EKOKODEXU školy, který si žáci sami se svými učiteli vytvořili ( viz foto na úvodní straně ). Ekotým spolupracuje a je propojen s dětským parlamentem.

Koordinátorem projektu na škole jsou Mgr. Marta Bakalová, koordinátor EVVO pro II.st. a Mgr. Martina Smolová, koordinátor EVVO pro I.st.

Seznam členů ekotýmu ZŠ T. G. Masaryka, Písek 2007- 2008 ( Změny v únoru 2008 )
Mgr.Jiří Kothánek , řed. školy 
Mgr. Marta Bakalová, koordinátor EVVO II.st. 
Mgr. Martina Smolová, koordinátor EVVO I. st.
Mgr. Marie Kohoutová, uč. I. st.
Šárka Venclíková, vychovatelka ŠD
pí Vlasta Jirmanová, vedoucí školní jídelny a zástupce rodičů
Ing. Šatra, MÚ – vedoucí odboru ŽP
Zdeněk Ciboch - školník

Žáci školy : Iva Straková 9.C 
                 Monika Drastíková 9.C
                 Martina Voráčková 9.C 
                 Vlasta Hrdličková 9.C 
                 Monika Říhová 9.C
                 Eliška Kafková 4.C
                 Markéta Hrdličková 4.C
                 Michal Jirman 8.A
                 Ondřej Jirman 6.B
                 Tomáš Kvasnička 6.B
                 Linda Tranová 6.B
                 Štěpánka Lidová 5.A
                 Kateřina Mullerová 5.A
                 Jakub Volf 5.A
                 Jakub Šuhaj 5.A 
                 Matěj Liner 6.B 

Noví členové : Arnošt Motyčka 8.A
                 Michal Guida 8.A
 
Znění Ekokodexu žáků a zaměstnanců školy:
                  Šetříme energii !
                  Třídíme odpad !
                  Šetříme a chráníme vodu !
                  Pečujeme o čistotu prostředí !
                  Pečujeme o zeleň !
                  Pomáháme si navzájem !
                  Chováme se k sobě slušně a ohleduplně !
                  Chráníme zdraví své i druhých !
                  Užíváme podle možnosti dopravních prostředků, které co nejméně zatěžují                   prostředí !
                  Pomáháme zvířatům !
                  Snažíme se užívat ekologicky šetrné výrobky !
                  Respektujeme pravidla chování při pobytu v lese a v přírodě vůbec !
                  Respektujeme ostatní organismy a jejich prostředí pro život!  

Příklady některých aktivit, které probíhaly či stále probíhají v rámci dlouhodobého projektu Ekoškola :
                  - Třídění odpadu ( již od roku 2004 ) – plast, papír, baterie, připravuje se sběr
                    hliníku. Aktivity vedoucí k prohlubování návyku třídění   odpadu.
                  - Ekologizace provozu školy – využívání ekologických čistících prostředků (mimo
                  jiné nezatěžují ovzduší ve škole chlórem, který je    nevhodný vzhledem
                   k alergiím u dětí ), šetřící žárovky, šetření energií a vodou, ... propojování
 
                  s výukou – informace pro děti, pochopení problémů …
                  - Ankety mezi veřejností v ulicích města na téma „Třídění odpadu“ a „Ekologicky
                  šetrný výrobek“, které ve školním roce 2005 – 06 prováděli žáci v rámci
                  vyučování povinně volitelného předmětu biologicko-ekologický seminář.
                  Informace o akci a její vyhodnocení bylo zveřejněno v regionálním tisku.
                  - Celoroční projekt 2005 – 06 „Člověk a zvířata“ – návštěvy v ZOO Plzeň,
                    Záchranné stanice živočichů Makov, práce ve výuce na toto téma, projektový
                  den ke Dni Země s letovými ukázkami dravců, zpracování veškerých činností
                  dětí týkajících se vztahu člověka a zvířete ve výstupní práce s výstavou v koridoru
                  školy, …
                  -  Celoroční projekt 2006 – 07 „Žijeme spolu“ – navazuje na předchozí projekt a je
                  rozšířen o vzájemné vztahy mezi lidmi, dětmi navzájem a vůbec všemi živými
                  tvory na planetě, sběr lesních plodů pro polesí Hůrky ( SLŠ ) a ZSŽ Makov,
                  společné aktivity dětí ve výuce a projektových a sportovních dnech - zpracování
                  tématu v různém pojetí jednotlivými třídami na výstavku do koridoru školy,
                  pomoc oddělením dětských nemocnic sbírkou ( asi 11000,- Kč získaných
 
                  prodejem drobných předmětů dodaných pořádající agenturou ), adopce zvířete
 
                  v ZOO Plzeň ( sbírka bude probíhat ve 2. pol.dubna ), soutěž o „ prima třídu“
                  v průběhu měsíců duben a květen, projektové práce žáků sedmých ročníků
                  v rámci výuky se zaměřením na problémy handicapovaných lidí, …
                  -  do budoucna se chceme zaměřit na zlepšování prostředí školy ( hl.stará
                   budova ) a tvorbu školní zahrady, kterou by děti využívaly jak při výuce tak i pro
                  odpočinek, žáci zvažují i možnost adopce dítěte z rozvojové země na dálku, …

Projekt Ekoškola v nejširším pojetí environmentální výchovy, vzdělání a osvěty je úzce propojen i se všemi dalšími projekty, ve kterých je škola zapojena a které jsou uvedeny v základní charakteristice školy.

                                                                        
10. 4. 2007 , Marta Bakalová

20. 11. 2007

Projekt „ CHKO jižních Čech očima žáků ZŠ T. G. Masaryka Písek“
Projekt „CHKO jižních Čech očima žáků naší školy“ začal v květnu tohoto roku a mohl se uskutečnit jednak díky podpoře vedení naší školy a hlavně díky grantu z Jihočeského kraje.
Základní myšlenkou projektu bylo seznámit nás, žáky, s tak krásnými místy našeho kraje, kterými chráněné krajinné oblasti bezesporu jsou. 
Naše cesta za poznáním nebyla tak jednoduchá, jak by si mohli někteří myslet. Projekt měl několik kroků a zahrnoval všechny tři „ chráněnky“ jižních Čech. Nejprve jsme měli za úkol shromáždit co nejvíce informací o dané oblasti. Odměnou nám pak byla exkurze do dané lokality.
Jako první jsme se seznámili s CHKO Blanský les. Exkurzi pro nás připravila slečna Tereza Francírková za Správy CHKO. Spolu s ní jsme prošli naučnou stezku z Třísova do Holubova. Tato první exkurze proběhla poslední květnový den, tedy v minulém školním roce.
V září jsme se pak všichni těšili na terénní stanici CHKO Třeboňsko. Bohužel programy na Hajnici jsou prozatím pozastaveny a tak to vypadalo, že o Třeboňsku se dovíme něco málo pouze z dostupných pramenů – internetu a literatury. Díky podpoře paní Ing. Jozkové z krajského úřadu jsme na Třeboňsko přece jen vyjeli. Velmi pěknou exkurzi nám tentokrát umožnil Český nadační fond pro vydru, konkrétně pan Matouš Šimek, jehož výklad byl naprosto vyčerpávající. 
Poslední, co do rozlohy největší, „chráněnku“, kterou jsme poznávali, byla Šumava. Na tu jsme se obzvlášť těšili, protože tentokrát byla před námi pětidenní exkurze v pobytovém středisku EV ve Stožci. Tato exkurze proběhla v listopadu, v době, kdy nejen na horách začalo sněžit. Zážitkem pro nás bylo také cestování do Stožce – cestou tam jsme ve vlaku čtyřikrát přestupovali, někteří z nás jeli vlakem dokonce poprvé. I přes nepříznivé počasí jsme si pobyt ve Stožci opravdu užili a hodně nového se také dověděli.
Poslední exkurzí náš projekt ale zdaleka neskončil. Čekala nás vlastně ta nejtěžší práce – získané informace utřídit, vybrat nejpovedenější fotografie a zorganizovat závěrečnou konferenci. 
                                                                                           Martina Smolová


25. 4. 2007
Získali jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA 2007!
Oficiální předání auditorské zprávy s certifikátem a vlajkou Ekoškola se uskuteční na slavnostní akademii školy, která proběhne 30. 5. 2007 v Divadle Fráni Šrámka – srdečně všechny zveme! 
Tento titul má platnost dva roky a pak musí být obnoven. Vynasnažíme se svou ekologickou výchovou titul opět obnovit, neboť toto ocenění je vyvrcholením všech aktivit, kterými se snažíme 
pomoci naší jedinečné planetě Zemi a tím nám všem!

                                                                                                          M. Bakalová

31. 10. 2007
Naše škola je v letošním školním roce opět zapojena v programu Ekoškola. Pokračujeme různou formou v již zavedených ekologických aktivitách a přidáváme nové.
Celý program je stále veden ekotýmem, který je doplněn novými členy vzhledem k personálním změnám a většímu zájmu žáků na škole. Aktuální seznam členů je uveden níže. Schůzky ekotýmu se konají pravidelně každou druhou středu v měsíci.
V tomto roce se zaměřujeme na důslednost v třídění odpadu. Formou soutěže je rozšířeno třídění o hliníkový odpad, který od nás bude vykupovat firma pro další recyklaci. Dále se věnujeme oblasti energie, jejíž součástí je kromě průběžného šetření energií i rekonstrukce staré budovy školy. Součástí programu zůstává péče o prostředí školy, kde dlouhodobým úkolem je vybudování školní zahrady s environmentálními prvky. Pokračujeme celkově na ekologizaci provozu školy. Do akcí zapojujeme i naše mateřské školy.
Ekologické chování dětí je podporováno také účastí na tématických exkurzích ( např. v solární či malé vodní elektrárně, v chráněných územích, v záchranných stanicích apod. ), jež jsou i součástí výuky. 
Do programu Ekoškola spadá projekt „CHKO jižních Čech očima žáků ZŠ T. G. Masaryka“, neboť poznání přírodního prostředí vede žáky k zodpovědnějšímu chování a jednání nejen k přírodě, ale ke svému okolí vůbec.
Uděláme vše pro to, aby se nám podařilo naší činností přispět ke zvýšení ekologického podvědomí mládeže a po dvou letech jsme opět obhájili titul Ekoškola.

                                                          Marta Bakalová, koordinátor programu Ekoškola


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Britské centrum JU

Ekoškola

Nenech to být