Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
na základě současné epidemiologické situace proběhnou zápisy do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dříve za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Do MŠ budou zapisovány děti, narozené v době od 1. září 2015 do 31. srpna 2018 a dříve, které nyní MŠ nenavštěvují, nebo rodiče chtějí dítě zapsat do jiné MŠ. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2021/22 do MŠ.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Termín podání/doručení:        Od 3.5.2021 do 6.5.2021.

Vyhotovení: Stáhněte si prosím žádost o přijetí, pro 3.MŠ ZDE, pro 6.MŠ ZDE.

Žádost, prosíme, vyplňte, vytiskněte a podepsanou včetně příloh doručte škole.

Způsob doručení: 
Osobním vhozením do schránky příslušné mateřské školy.

 • v době otevření budovy „schránka“ za vstupními dveřmi,
 • v době uzavření budovy klasická poštovní schránka,
 • dokumenty prosíme vhodit v zalepené obálce.

Zasláním poštou na adresu:

 • 3. mateřská škola, Pražská 230, 397 01 Písek (u žádosti do 3. MŠ), nebo
 • 6. mateřská škola, Strakonická 42, 397 01 Písek (u žádosti do 6. MŠ),

Zasláním do datové schránky školy (ID datové schránky: cvrms7h).

Zasláním e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na:

Informace:      V případě dotazů kontaktujte v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod vedoucí učitelky na telefon: 604 253 605, nebo 380 425 351 (u žádosti do 3. MŠ), nebo 606 550 383 (u žádosti do 6. MŠ).

Přílohy žádosti:

 • Kopie rodného listu dítěte
 • Lékařský posudek o provedeném očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vzhledem k mimořádné situaci je možná změna, proto Vás žádáme, sledujte aktuální znění k zápisu na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy

Další informace

 • Místo trvalého pobytu dítěte bude ověřováno při zápisu z výpisu údajů z registru obyvatel, který škola obdrží od zřizovatele. Doporučujeme, pokud byly nebo budou v poslední době učiněny změny v trvalém pobytu dítěte, kontrolu zanesení změn v registru, nebo doložení při zápisu dokladu potvrzujícího podání žádosti o změnu, nebo doklad potvrzující nový trvalý pobyt.
 • Školské obvody spádových MŠ, stanovené obecně závaznou vyhláškou, jsou pouze doporučené.

Kritéria pro přijímání dětí a kapacita ZDE

 • Počet dětí, které mohou být do MŠ do stanovené kapacity přijaty, viz. kritéria pro přijímání dětí.
 • Při překročení počtu žádostí maximálního možného počtu volných míst v MŠ ředitel školy vychází z kritérií umístěných na webových stránkách školy a v prostorách mateřských škol.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte

 • Bude vydáno nejpozději do 31.5.2021.