Charakteristika

3. MŠ je odloučeným pracovištěm Základní školy T.G. Masaryka a Mateřské školy Písek, Čelakovského 24

Mateřská škola se nachází na levém břehu řeky Otavy, Pražského předměstí. V blízkosti MŠ je ZŠ T. G. Masaryka, veřejná sportoviště a kulturní centrum našeho města. Okolí školy dává možnost pozorovat přírodu, využívat sportoviště, účastnit se kulturních akcí. Kladným aspektem pro rodiče je, že mateřská škola a základní škola jsou v bezprostřední blízkosti v případě umístění různě starých sourozenců do těchto institucí.
Mateřská škola má kapacitu 114 dětí, je zde 5 tříd s celodenní docházkou, 4 třídy jsou homogenní a 1 třída s kapacitou 24 dětí je heterogenní.
Součástí mateřské školy je vlastní školní kuchyně a rozsáhlá školní zahrada. Školní zahrada je vybavena novými herními prvky, umožňuje dětem rozmanité pohybové a hravé aktivity.

MŠ pracuje se školním vzdělávacím programem:
„JSEM ČLOVÍČEK ŠIKOVNÝ A SAMOSTATNÝ“
Tento školní vzdělávací program je zaměřený na zdravý životní cíl a ekologickou výchovu. Uspořádán je do pěti integrovaných bloků.
Cílem programu je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Využíváme naší školní zahradu a okolí naší mateřské školy k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.
Jednotlivé bloky jsou pro děti motivovány, logicky na sebe navazují, ale jsou na tolik variabilní, že se učivo prolíná. Program se zaměřuje na témata dětem blízká, na vše, co mohou vidět, pozorovat, vyzkoušet si. Jsou vedeny ke slušnosti (poděkovat, poprosit, pozdravit), k lásce k rodičům, sourozencům, k pěkným vztahům ke kamarádům, k ohleduplnosti, k úctě k dospělým lidem, k práci, k uměleckým hodnotám, k majetku svému i ostatních, k lásce k městu, k naší republice a celé Zemi.

Provozní doba MŠ: 6:15 – 16:30

Škola dále nabízí:
– Otevřenou komunikaci a oboustrannou důvěru 
– Adaptační režim pro nově příchozí děti do MŠ 
– Účast na kulturních a společenských aktivitách v mateřské škole i mimo ni (návštěva Sladovny, Muzea, divadla, městské knihovny, výtvarné soutěže, výstavy, vystoupení pro rodiče i veřejnost, výlety za poznáním)
– Logopedickou prevenci ve všech třídách  Zkrácený odpočinek pro předškolní děti 
– Aktivity zaměřené na ekologii a zdravý životní styl výchovy 
– Činnosti s interaktivní tabulí a s učebním systémem Logico 
– „Veselé pískání“ – hra na zobcovou flétnu 
– Návštěvu dopravního hřiště 
– Předplavecký výcvik 
– Zdravé cvičení v centru Wellnes Harmony 
– Anglický jazyk vedený aprobovanou učitelkou (za úplatu), dle zájmu rodičů 
– Broučka – pravidelná setkání se svými budoucími předškoláčky
– Spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka, která každoročně připravuje „Veselou školičku“ pro budoucí prvňáčky

NAŠE VIZE: CHCEME, ABY SE VŠECHNY DĚTI CÍTILY V MŠ BEZPEČNĚ, SPOKOJENĚ A ZAŽÍVALY POCIT RADOSTI ZE SPOLEČNÉ HRY.