Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Loga EU a MŠMT

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek
Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923
Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání.

Školní poradenské pracoviště
V souvislosti s realizací projektu „Inkluzívní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“ je naší škole poskytnuta dočasná personální podpora pro dvě podaktivity projektu – školní psycholog a školní speciální pedagog.
Školní psycholog i školní speciální pedagog jsou již řadu let součástí týmu školního poradenského pracoviště, ale díky výše uvedenému projektu jsme mohli rozšířit a zkvalitnit jejich činnost pro žáky ohrožené školním neúspěchem, žáky se sociokulturním znevýhodněním a další žáky, kteří pomoc z různých důvodů vyhledají a potřebují.
Kolegyně poskytují preventivní i intervenční činnost ve školním prostředí, např. individuální konzultace žákům i rodičům, pravidelná reedukace obtíží žáků, logopedická péče mladším žákům, příprava adaptačních a intervenčních programů v rámci třídního klimatu. Spolupracují na sestavení plánů pedagogické podpory (podpůrných opatření), koordinují odbornou péči na škole.
Svou činnost samozřejmě realizují v součinnosti s ostatními pedagogy školy, pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry, středisky výchovné péče a dalšími institucemi.

3. MŠ Písek při ZŠ T. G. Masaryka Písek, se aktivně zapojila do projektu Inkluzivního vzdělávání pro školy zřízené městem Písek v září 2020.
Cílem našeho projektu je podpora dětí – nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i dětí s vadou řeči, opožděným vývojem či ohrožené školním neúspěchem. Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dítěte a jeho schopností. Nejčastěji shledáváme problém u dětí, který se týká logopedické roviny.
Členky týmu podporují a vzdělávají děti pomocí speciálně vzdělávacích pomůcek a metod, aby zabránily či minimalizovaly dopady případného školního neúspěchu, logopedických vad či jiných oblastí, které jsou potřebné pro vstup do ZŠ. Tyto oblasti rozvíjíme formou zrakových, sluchových, logopedických činností i her s možností pestré nabídky pomůcek, které jsou vhodně voleny pro individuální rozvoj dítěte.
Členky týmu aktivně komunikují s odborníky z PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně-vzdělávací centrum), NADĚJE, s klinickými logopedy aj.
V mateřské škole se do projektu aktivně zapojilo více než 30 dětí. Všechny děti dosáhly výrazného pokroku ve vzdělávání i osobním rozvoji. Máme radost, že tento projekt naplnil naše očekávání a pomáhá nejen dětem, ale i pedagogům při řešení otázek s odborníky a rodiči.
Rádi v tomto projektu budeme nadále pokračovat a věříme, že bude přínosem v naší mateřské škole, nejen pro rodiče, děti, ale i pedagogy.