O nás

Z historie školy
Důvodem pro postavení obecné školy na Pražském předměstí počátkem 20.století byla nedostatečná kapacita školní budovy na Alšově náměstí, kterou navštěvovali žáci z celého Písku a nejbližšího okolí. Proto městská rada zakoupila r.1909 od vojenského eráru část dvora při vojenské nemocnici – tzv. jízdárnu a určila rozpočet 450 000 korun. Na plány nové školy byla vypsána veřejná soutěž.
Stavební komise vybrala návrh Viktorina Schulze, architekta z Plzně, jehož projekt počítal s rozpočtem 383 000 korun. Stavba byla zadána firmě bratří Kovaříků z Českých Budějovic, kteří slevili 52 615 korun.Na podzim r.1910 se začalo stavět, následujícího roku byla budova školy dokončena a 19.září 1911 do ní vstoupili první žáci.

Od 1.3. 1912 po jednání c. k. zemské rady v Praze byly výnosem č. 1564/ 6 a – i zřízeny v budově 2 samostatné školy: pětitřídní chlapecká škola C a pětitřídní dívčí škola B. Správou obou škol byl pověřen definitivní učitel Alois Kodl.
V létě r. 1912 posloužila školní budova Jubilejní jihočeské a krajinské výstavě a změnila se v průmyslový palác, v němž představovali své výrobky firmy i jednotlivci.O 10 let později – o prázdninách r. 1922 prošlo školou 117 840 návštěvníků Jihočeské živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavy.
Na počátku 1.světové války se stala škola vojenskou nemocnicí a žáci se do ní vrátili až po šestileté přestávce 2. května 1920. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a za 2. světové války využívalo budovu německé vojsko.
Se změnou režimu se měnil i název školy. Počátkem školního roku 1925 -26 byla budova označena názvem Masarykovy školy. Ve školní kronice je o této události zapsáno : “ Jelikož městská rada se usnesla, aby obecné školy na Pražském předměstí nazvány byly Masarykovými a usnesení to po vykonaném úředním šetření doznalo schválení Kanceláře prezidenta republiky, zaslal sbor učitelský místní školní radě memorandum, v němž udává, co všechno by se mělo zařídit, aby budova hodna byla velikého jména toho. Místní školní rada si vyžádala seznam veškerého movitého majetku obce písecké v budově školy.“ Jméno T.G.Masaryka bylo odstraněno z budovy školy v r.1938 po přijetí podmínek Mnichovskékonference.
V r. 1950 rozhodli zastupitelé města o další změně názvu, a tak škole v Čelakovského ulici 24 náleželo 40 let označení – kpt. Otakara Jaroše. Čestný název T.G.Masaryka bylbyl navrácen v roce 1990.

Úplnost a velikost školy
Základní škola je úplná s devíti postupnými ročníky, zabezpečující vzdělávání podle vzdělávacího programu základní škola, základní škola s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy.
V 1. a 6. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Chceme a dokážeme“. Uvedený program navazuje na ŠVP 3. MŠ „Jsem človíček šikovný a samostatný“ a ŠVP 6. MŠ „Když si hrajeme – učíme se žít.“
Na 1. i 2. stupni ZŠ může být po třech paralelních třídách. Maximální kapacita školy je 840 žáků. Spádová oblast školy je velice široká, navštěvují ji i žáci z okolních obcí. V blízkosti školy je autobusová i vlaková zastávka.
Škola je umístěna na levém břehu řeky Otavy. V jejím sousedství se nachází letní kino a park, sportovní areál – tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál.

Vybavení školy

MateriálníPři znovuotevření v roce 2004 byla škola vybavena novým zařízením v učebnách, ve školní družině a školních dílnách, novými učebními pomůckami a učebnicemi. Při výuce mají učitelé i žáci k dispozici tři učebny PC s výukovým SW a knihovnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o novinky. Na ZŠ se nachází odborná učebna přírodopisu a další učebny s navazujícími kabinety.

Prostorové
Areál školy je složen ze sedmi samostatných budov propojených koridory. Za areálem  se nachází velké parkoviště, které mohou využívat zaměstnanci školy i rodiče.
Hlavní budova slouží 2. stupni. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výuky cizích jazyků, hudební a výtvarné výchovy a počítačové techniky. V přízemí je moderně vybavená cvičná kuchyň se společenskou místností a druhá učebna PC. V hlavní budově je umístěn též školní bufet, který děti využívají k nákupu svačin a drobných učebních pomůcek.
Na hlavní budovu navazuje budova malé tělocvičny se zázemím.
Po povodních zrekonstruovaná školní jídelna má kapacitu přes 1000 strávníků. Její moderní vybavení odpovídá nejpřísnějším měřítkům Evropské unie. K dispozici je terasa, která může být využita pro letní stolování. Zařízení jídelny je odhlučněné s pevně zabudovanými sety. Děti si volí den předem jídlo ze dvou možností.
Budova velké tělocvičny s několika kabinety, moderním sociálním zařízením a velkou nářaďovnou je též po rekonstrukci.
Ve školních dílnách je moderně vybavena kovo- a dřevodílna. Také zdejší sociální zařízení odpovídá přísným hygienickým předpisům.
V budově 1. stupně je k dispozici výtah, třetí učebna PC, kabinet a knihovna. Na střeše jsou zabudovány kolektory na ohřev teplé užitkové vody. Budova je situována na jih, takže všechna okna jsou osazena venkovními elektrickými žaluziemi.
Pavilon školní družiny je taktéž po povodních zrekonstruován. Má šest oddělení s velkou centrální halou a balkonem určeným k relaxaci dětí. Celý pavilon je moderně vybavený.
V areálu školy se nachází hřiště s umělým povrchem, které rozlohou splňuje rozměry pro házenkářské hřiště, dvě basketbalová nebo čtyři volejbalová hřiště. Je tady také doskočiště pro skok daleký.
Mezi budovami se nachází školní dvůr, který využívají děti ve svém volném čase.

Technické
Jednou z priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavení školy touto technikou. K dispozici jsou učitelům i žákům tři učebny PC. Počítači jsou vybaveny sborovny 1. i 2. stupně. Cílem vedení školy je umístění počítače do každé učebny. Každý počítač je vybaven internetem, každý uživatel má své přístupové heslo a svoji e-mail adresu. Ve všech budovách jsou k dispozici kvalitní kopírovací přístroje. V některých učebnách jsou umístěny televizory, videa, DVD a k využití se nabízí též přenosná technika.

Hygienické
K dodržování pitného režimu slouží školní bufet a školní jídelna. Pro dodržování zásad zdravé výživy mají všichni strávníci denně možnost vybrat si z několika druhů zeleninových salátů, které si mohou brát v jakémkoli množství. Pro odpočinek dětem slouží školní družina a školní klub. Sezónně mohou děti využívat školní dvůr, školní hřiště a areál sportovišť v nejbližším okolí školy.
Všechny učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi, takže se odstranila prašnost z kříd. Ve škole se používají ekologicky nezávadné čistící prostředky.
Obě tělocvičny a hřiště s umělým povrchem jsou po skončení výuky nebo v době prázdnin pronajímány organizované veřejnosti. Stejně tak se veřejnosti pronajímají prostory školní družiny a učebny k přednáškovým činnostem.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, jeho zástupkyně pro 1. a 2. stupeň, učitelé, výchovný poradce, metodici prevence, vychovatelky školní družiny, asistentky pro integrované děti. Prioritou školy je sportovní zaměření jedné třídy v každém ročníku (lední hokej, míčové hry, tenis), zabezpečené trenéry s licencí.
Sbor je smíšený, s převahou žen, věkově pestrý – od začínajících až po zkušené pedagogy.

Charakteristika žáků
Většinu žáků školy tvoří děti z Písku a z nejbližších malých obcí. Ve třídách s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy jsou děti z celých jižních Čech. Vzděláváme také děti cizích státních příslušníků a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
Pro žáky se SVP jsou na základě spolupráce s PPP a SPC vypracovávány individuální vzdělávací plány.

Mezinárodní spolupráce
Od 90 let spolupracuje škola s rakouským Vorchdorfem a měla též přátelské kontakty s německým Waldkirchenem a španělskou Guissonou a od roku 2006 dokonce japonská škola. Předmětem spolupráce jsou vzájemné návštěvy učitelů a žáků, společné projekty a poznávání života v jejich zemích.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky. Pořádá se Den otevřených dveří, na návštěvu chodí děti z mateřských škol patřících ke škole.
Zástupci rodičů z jednotlivých tříd se schází na hlavním výboru SRPDŠ s vedením školy. Kde jsou informováni o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167, 168 zřizovatel zřizuje Radu školy. V ní pracují dva zástupci z řad učitelů, dva zastupitelé, dva členové z řad rodičů.
Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Písku, SPC ve Strakonicích a SPC v Českých Budějovicích.
V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty spolupracuje škola s odborem životního prostředí Městského úřadu Písek, se Záchrannou stanicí živočichů Makov. V celém areálu školy se dbá na třídění odpadů, používání ekologických čistících prostředků. Škola získala v roce 2005 titul Ekoškola a znovu 2007 úspěšně obhájila dokonce na mezinárodní úrovni. Velkým přínosem je zřízení ekotýmu na škole, kde pracují zástupci školy, městského úřadu i žáků.
V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s městskou knihovnou, muzeem, Divadlem Fráni Šrámka.
Protože je škola zaměřena hlavně na sport, spolupracuje s IHC Písek a tenisovým oddílem Písek. Trenéři a vedení mužstva se pravidelně schází s vedením školy.
O dění ve škole pravidelně informuje školní časopis Myšmaš. Články vychází v místním tisku Píseckých postřezích, denících Listy Písecka i Mladá fronta dnes a dalších mediích.

Servisní služba

Školní družina
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním vyučování, ani ho nenahrazuje. Hlavním posláním je zájmová činnost, odpočinek a rekreace žáků. Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy ze školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní i funkci sociální – dohled nad žáky před vyučováním i po jeho skončení. Školní družina nabízí celou škálu zájmových kroužků.

Školní klub
Školní klub navštěvují žáci vyšších ročníků. Umožňuje jim smysluplně trávit volný čas (např. před odjezdem autobusu). Žáci si zde mohou číst, vypracovávat úkoly, hrát si se svými spolužáky, sportovat.

Knihovna
V knihovně je soustředěna současná literatura, beletrie, encyklopedie, slovníky, odborné příručky, časopisy. Je přístupná žákům i učitelům. Dá se využívat i ve výuce, aby se žáci naučili vyhledávat informace. Mohou si půjčovat veškerou literaturu, kterou potřebují.