Z historie školy

Z historie školy
Důvodem pro postavení obecné školy na Pražském předměstí počátkem 20. století byla nedostatečná kapacita školní budovy na Alšově náměstí, kterou navštěvovali žáci z celého Písku a nejbližšího okolí. Proto městská rada zakoupila r. 1909 od vojenského eráru část dvora při vojenské nemocnici – tzv. jízdárnu a určila rozpočet 450 000 korun. Na plány nové školy byla vypsána veřejná soutěž.
Stavební komise vybrala návrh Viktora Schulze, architekta z Plzně, jehož projekt počítal s rozpočtem 383 000 korun. Stavba byla zadána firmě bratří Kovaříků z Českých Budějovic, kteří slevili 52 615 korun. Na podzim r. 1910 se začalo stavět, následujícího roku byla budova školy dokončena a 19. září 1911 do ní vstoupili první žáci.

Od 1.3. 1912 po jednání c. k. zemské rady v Praze byly výnosem č. 1564/ 6 a – i zřízeny v budově 2 samostatné školy: pětitřídní chlapecká škola C a pětitřídní dívčí škola B. Správou obou škol byl pověřen definitivní učitel Alois Kodl.
V létě r. 1912 posloužila školní budova Jubilejní jihočeské a krajinské výstavě a změnila se v průmyslový palác, v němž představovali své výrobky firmy i jednotlivci. O 10 let později – o prázdninách r. 1922 prošlo školou 117 840 návštěvníků Jihočeské živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavy.
Na počátku 1. světové války se stala škola vojenskou nemocnicí a žáci se do ní vrátili až po šestileté přestávce 2. května 1920. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a za 2. světové války využívalo budovu německé vojsko jako vojenský lazaret. Po osvobození v květnu 1945 pak ve svých zdech hostila velení americké armády.

Se změnou režimu se měnil i název školy. Počátkem školního roku 1925 -26 byla budova označena názvem Masarykovy školy. Ve školní kronice je o této události zapsáno: “ Jelikož městská rada se usnesla, aby obecné školy na Pražském předměstí nazvány byly Masarykovými a usnesení to po vykonaném úředním šetření doznalo schválení Kanceláře prezidenta republiky, zaslal sbor učitelský místní školní radě memorandum, v němž udává, co všechno by se mělo zařídit, aby budova hodna byla velikého jména toho. Místní školní rada si vyžádala seznam veškerého movitého majetku obce písecké v budově školy.“ Jméno T.G. Masaryka bylo odstraněno z budovy školy v r. 1938 po přijetí podmínek Mnichovské konference.
V r. 1950 rozhodli zastupitelé města o další změně názvu, a tak škole v Čelakovského ulici 24 náleželo 40 let označení – kpt. Otakara Jaroše. Čestný název T.G. Masaryka byl navrácen na jaře roku 1990.

V současnosti základní škola umožňuje devítiletou školní docházku, kdy v každém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. ZŠ sdružuje 3. mateřskou školu s vlastní kuchyní a 6. mateřskou školu s výdejnou.
Areál základní školy tvoří budovy 1. a 2. stupně, školní jídelny, školní družiny a šaten 1. stupně vzájemně spojenými koridory. Škola má k dispozici odborné učebny (jazykové, počítačové, učebnu a laboratoř přírodních věd, hudební výchovy, dílny, cvičný byt), žákovskou knihovnu, 2 tělocvičny se sociálním zázemím, školní hřiště s umělým povrchem a školní zahradu.
Škola je moderně vybavena, realizuje a účastní se mnoha projektů. Opakovaně obdržela mezinárodního titul Ekoškola.
V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště.