Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku III

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 obdržela rozhodnutí o dotaci:

v programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

výzva číslo: 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony)

prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

název projektu: Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku III

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018605.

Dotace je poskytnuta až do výše 1 466 679 Kč, z toho 1 246 677,14 Kč (85%) poskytnutých prostředků je financováno z Evropského sociálního fondu a 220 001,86 Kč (15%) ze státního rozpočtu.

Fyzická realizace projektu bude probíhat od 01.01.2021 do 31.12.2022 se zaměřením na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, které budou realizovány:

  • na 3. mateřské škole poskytnutím personální podpory (školní asistent) a projektovými dny v MŠ,
  • na základní škole poskytnutím personální podpory (školní psycholog), tandemovou výukou, doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem, projektovými dny v ZŠ a mimo ZŠ.

V průběhu projektu budou též pořízeny různé učební pomůcky a materiály podporující vzdělávání žáků a realizaci programu. Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy