Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku II

Základní škole T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 obdržela rozhodnutí o dotaci:
v programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzva číslo: 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony)
prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
název projektu: Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku II
registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010353).

Dotace je poskytnuta až do výše 2 182 937 Kč, z toho 1 855 496,43 Kč (85%) poskytnutých prostředků je financováno z Evropského sociálního fondu a 327 440,57 Kč (15%) ze státního rozpočtu. Fyzická realizace projektu bude probíhat od 01.01.2019 do 31.12.2020 se zaměřením na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, které budou realizovány: – u mateřských škol poskytnutím personální podpory – školní asistent; vzděláváním pedagogických pracovnic MŠ a projektovým dnem v MŠ, – na základní škole personální podporou (školní psycholog, školní speciální pedagog); vzděláváním pedagogických pracovníků ZŠ; tandemová výuka; klub pro žáky; projektové dny ve škole a doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, – ve školní družině vzděláváním pedagogických pracovnic ŠD a projektovým dnem ve ŠD. V průběhu projektu budou též pořízeny různé učební pomůcky a materiály podporující vzdělávání žáků a realizaci programu.

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy