Zápis do 1. třídy

Zápis do základních škol
(do 1. tříd, nástup dětí od 1.9.2021)

Vážení rodiče,
na základě současné epidemiologické situace proběhnou zápisy do 1. tříd základní školy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, dále děti narozené před dnem 1. září 2014, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. Pro děti, které měly odloženou školní docházku ve školním roce 2020/2021 a byly řádně zapsány, je povinný též.

Níže uvádíme informace k vyhotovení žádosti o zápis dítěte do 1. třídy.

Vzhledem k mimořádné situaci je možná změna, proto Vás žádáme, sledujte aktuální informace k zápisu na našich webových stránkách.

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Termín podání/doručení:        Od 1.4.2021 do 10.4.2021.

Vyhotovení:                Elektronicky od 1.4.2021 kliknutím  ZDE.

Vyplňte a potvrďte tlačítkem „Odeslat“.

Bude Vám zaslán informační e-mail, ve kterém bude odkaz na žádost k přijetí dítěte do 1. třídy.

Žádost si, prosíme, vytiskněte, doplňte další náležitosti a podepsanou doručte škole.

Způsob doručení:       
Osobním vhozením do schránky školy v hlavní budově (stará budova)
– v době otevření budovy schránka za dveřmi,
– v době uzavření budovy schránka ve dveřích,
– dokumenty prosíme vhodit v zalepené obálce.
Zasláním poštou na adresu:   ZŠ T.G. Masaryka a MŠ, Čelakovského 24, 397 01 Písek.
Do datové schránky školy (ID datové schránky: cvrms7h).
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na jiri.kothanek@tgmpisek.cz.

Další informace:        
Pokud preferujete sportovní třídu, paní učitelku apod., uveďte dané v žádosti ve volitelné položce „poznámky/přání“.
Krátký manuál k vyplnění žádosti viz. ZDE.
Krátká prezentace o naší škole viz. ZDE.
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail jana.vavrova@tgmpisek.cz, nebo v pracovní dny na telefonu 732 671 413 od 8:00 do 15:30 hod.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky.

Termín podání/doručení:        Nejdéle do 30. dubna 2021.

Vyhotovení: 
Vyplňte žádost o přijetí dítěte do 1. třídy a zatrhněte v ní, že odklad požadujete.
Potvrďte tlačítkem „Odeslat“.
Bude Vám zaslán informační e-mail, ve kterém bude odkaz na žádost k přijetí dítěte do 1. třídy a žádost o odklad. Obojí si, prosíme, vytiskněte, doplňte další náležitosti a podepsané doručte škole.
Způsob doručení:       viz. výše.
Povinné přílohy žádosti o odklad:
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, nebo speciálně pedagogické centrum) a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce se, v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 v platném znění („školský zákon“), oznamuje zveřejněním pod přiděleným registračním číslem žádosti (bude uvedeno v informačním e-mailu), s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zstgmpisek.cz). Vše nejpozději od 12:00 hodin 30.4. 2021 po dobu 15 kalendářních dnů od zveřejnění.

Zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly se, podle školského zákona, považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Další informace

Kritéria pro přijímání žáků nejsou stanovena.

Do 1. třídy je možné přijmout počet žáků do stanovené kapacity školy uvedeného v rejstříku škol na stránkách MŠMT.

Do doby zahájení povinné školní docházky můžete pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji např. těmito kroky a činnostmi, viz. „Desatero pro rodiče vydané MŠMT ČR“.

Po ukončení mimořádných opatření předpokládáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy